top of page
ኣብ ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ዓመት ኣብ ብሪያ ቅድመ መዋእለ ህጻናት ተመዝገቡ።

ውላድኩም ክሳብ መስከረም 30 3 ወይ 4 ዓመት እንተኾይኑ ዝመጽእ ዓመት ንብሪያ ቅድመ-መዋእለ ህጻናት ብቑዕ ይኸውን።ብሪያ ኣብታ ከተማ ካብቶም ዝለዓለ ደረጃታት ቅድመ መዋእለ ህጻናት ኣለዋ። ውላድኩም ኣብ ብሪያ እንተዝህልወና ደስ ምበለና! ኣብ ብሪያ ፕሪ-ኬ ከመይ ጌርካ ከም እተመልክት ወይ ትቕጽል ዝያዳ ሓበሬታ ምስ እትደሊ ምስ ኣድሚን መርበብ ሓበሬታኻ ተዘራረብ።

ብዛዕባ ኣማራጺታት መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ንደቅኹም ተማሃሩ!

ኣብ መደባት EdFEST 2023 ተጸንበሩና፡ ንውላድኩም ናይታ ከተማ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣማራጺታት (PK3 – 12 ክፍሊ) ንምድህሳስ።በዚ ሊንክ ተመዝገቡ።

Dec 9 ን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ክፍልታት (9-12)

ወከልቲ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዲሲ (DCPS)ን መንግስታዊ ቻርተር ኣብያተ ትምህርትን መደባቶም ከርእዩ እዮም።

ምስ ምጅማር ናይ ቤት ትምህርቲ ዲሲ ሎተሪ መመልከቲ ኣብ 11 ታሕሳስ 2023 ንዓመተ ትምህርቲ 2024-25፡ EdFEST ብሓበሬታ ዝተሰነየ ምርጫታት ቤት ትምህርቲ ክትገብሩ ዝሕግዘኩም እዋናዊ ፍጻመ እዩ።
 

EdFEST ብተወሳኺ ብዙሓት ነጻ ኣገልግሎታትን መዘናግዒ ንጥፈታትን ንመላእ ስድራቤት ክቐርብ እዩ ሓዊሱ መምርሒ ካብ My School DC teamን Parent Advisory Councilን፣ ናይ ጉንፋዕ መድሃኒትን ክታበት ኮቪድን፣ መዘናግዒ ንጥፈታት ካብ DC Department of Parks & Recreation፣ ነጻ መግቢ ካብ  ካልእን!

EdFest Poster Eng (7).png
ገንዘብ ብኸመይ ትቑጥብ?

ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ገንዘብ ንምቑጣብ ወይ ንፋይናንስካ ንምሕብሓብ እትጥቀመሉ ስእሊ፡ ሓሳብ ወይ ስትራተጂ ኣካፍሉና! ሓሳብኩም ናብ ናይ ተማሃሮ ጥዕና ዋትስኣፕ ጉጅለ ንምልኣኽ QR ኮድ ተጠቐሙ!
ኣብ ክንዲ ኣብ ቤት መግቢ ምብላዕ ኣብ ገዛ ዲኻ ትሰርሕ? ወይስ ኣብ ክንዲ ብኣውቶቡስ ምጉዓዝ? ሓሳብኩም ኣካፍሉና ንሓድሕድና ክንነቓቓሕ።
ኩሉ ስእሊ ሼር ዝገበረ ሰብ ኣብ ዕጫና ብምእታው ናይ ህያብ ካርድ ክዕወት እዩ!

December Wellness Challenge Flyer.png
download_edited.jpg
ፋይናንሳዊ ዓውደ መጽናዕቲ ምስ ኣገልግሎት ተመሃሮ

ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ጥዕናኻን ንዓኻ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎን ፍለጥ። ባጀት ምውጻእ ተለማመድን ንመጻኢ ከመይ ጌርካ ከም እትዕቅብ ኣብነታት ርአን።

ካብ ሰዓት 11፡30 ቅ.ቀ ክሳብ ሰዓት 12፡30 ድ.ቀ. ንዕለት 12 ታሕሳስ ኣብ ፎርት ቶተን ኣብ ክፍሊ 134ን ዙምን ክካየድ እዩ። እቲ Zoom ዝብል ሊንክ ኣብ ናይ ተማሃራይ ካላንደርካ ክህሉ እዩ።

እዚ ዓውደ መጽናዕቲ ብእንግሊዝኛ ክኸውን እዩ፣ ከም ኣድላይነቱ ድማ ዝተጻሕፈ ትርጉማት ክህልዎ እዩ። ናይ ስጳኛ ክፍለ ግዜ ድሒሩ ክኸውን እዩ።

Financial Wellness Workshop - Childcare.png
ሰሙናዊ ክፍሊ ምንቅስቓስን ጥዕናን ኣብ ሸፐርድ ሳይት።

ካብ ሰዓት 11፡30 ቅ.ቀ ክሳብ ሰዓት 12፡00 ድ.ቀ. አብ ልዕሊ
ሰኑይን ሓሙስን፡ ታሕሳስ 4፡ 7፡ 11ን 14ን ታሕሳስ
ሰሉስን ሓሙስን፡ 4፡ 9ን 11ን ጥሪ
ኣብ ሰሙን በዓል ድግስን ክረምታዊ ዕረፍቲን ትምህርቲ የለን።
ምንቅስቓስ ኣካላት ኣብ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጥዕናና ዘለዎ ረብሓታት ኣስተማቕሮን ተለማመድን።
ቀሊል መስተታት ክቐርብ እዩ። ኣብ ኩሉ ክፍልታት ንዝጽንበሩ ተሳተፍቲ ዕጫ ክህልወና እዩ።
ሕቶታት? ንዮሃና ብዋትስኣፕ ርኸብዋ፡ 612-408-9706

SBSM Shepherd.png
bottom of page