top of page

ኣብ ሎተሪ ቤት ትምህርቲ ዲሲ ኣመልክቱ

ሕጂ ንውላድኩም ኣብ ሎተሪ ቤት ትምህርቲ ዲሲ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና። ሰራሕተኛታት MySchool DC ኣብዚ ሰሉስን ሓሙስን ኣብ GEORGIA ክሕግዙ እዮም። ኣብ ቤት ጽሕፈት ጆርጅያ ተመዝገቡ።

MSDC-Logo-Edited.png

ስድራኹምን ፈተውትኹምን ናብ ብሪያ ተወከሱ!

ብሪያ ተወሳኺ ተማሃሮ የድልያ! ኣብ ብሪያ ክሳተፍ ዝደሊ ዓርኪ ወይ ኣባል ስድራቤት ኣለካ ድዩ?
 
ቅድሚ 10 መጋቢት ስም ዓርክኻን ቁጽሪ ተሌፎንን ንመምህርካ ንገሮ።ንነፍሲ ወከፍ ትውከሶ ሰብ ስምካ ኣብ ዕጫ ናይ $15 ህያብ ካርድ ክህሉ እዩ። ዝበዝሐ ሪፈራል ዘለዎ ክፍሊ ፒዛ ፓርቲ ክዕወት እዩ!

ዘክር: ተማሃሮ ብሪያ ኣብ ዲሲ ክነብሩ ኣለዎም። ኣብ ክፍሊ እንግሊዝኛ ዝርከቡ ተማሃሮ ካብ 0-18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ክህልዎም ኣለዎ።

ኣብዚ ሰሙን ሰዓት 11፡30 ቅድሚ ቀትሪ ብኣካል ዝግበር ንጥፈታት

ኦንታርዮ
ሶኑይ
ናይ ወለዲ ማሕበራዊ ሰዓት

ጆርጅያ
ሰሉስ
MySchool DC መተግበሪ ሓገዝ
እንግሊዝኛ ብመንገዲ ምውስዋስ ኣካላት

ሓሙስ
MySchool DC መተግበሪ ሓገዝ
እንግሊዝኛ ብመንገዲ ምውስዋስ ኣካላት

ፎርት ቶተን

ሰሉስ
ናይ ወለዲ ማሕበራዊ ሰዓት

ሓሙስ
ናይ ወለዲ ማሕበራዊ ሰዓት

Calendar Pages
bottom of page