top of page

Sante ak sekirite nan Briya

Briya vle elèv yo an sante ak an sekirite! Nou netwaye chak jou epi nou gen filtè lè nan chak chanm.

Mete yon mask se opsyonèl. Si w vle yon mask gratis oswa tès COVID gratis, mande biwo Briya a.

Si w malad oswa pitit ou a malad, rete lakay ou. Di Briya ou malad.

Si w gen sentòm COVID tankou tous, gòj fè mal, nen k ap koule, oswa tèt fè mal, fè yon tès COVID.

Si w teste pozitif pou COVID, rete lakay ou pou omwen 5 jou. Si w santi w pi byen apre 5 jou, tounen lekòl. Apre ou tounen, mete yon mask pou 5 jou ankò.

Untitled design (12).png

Selebre Jounen Mondyal Kè!

Join nou Jedi sa a nan Fort Totten pou yon plezi Cardio Party-o ak Johanna!
Soti 11:40 a.m. rive 12:15 p.m. Jedi 28 septanm nan Fort Totten
Tout nivo, klas pou fanmi!
Mete wouj pou Jou Sante Kè (si ou vle)
Tout patisipan yo pral antre nan yon raf pou genyen yon pri!
Kesyon? Kontakte Johanna sou Whatsapp: 612-408-9706

Cardio Party-o Flyer.jpg

Pwogram rechèch nou tout nan Mary's Center pral vizite Shepherd jedi 28 septanm sa a

Aprann kijan ou ka ede amelyore rechèch sou sante

Pwogram rechèch nou tout nan Mary's Center pral vizite Shepherd jedi 28 septanm sa a

Aprann sou opsyon imigrasyon ak avoka imigrasyon nou fè konfyans, Julia Toro. Lyen Zoom nan kalandriye elèv la.

bottom of page